Obowiązuje od 1.05.2020

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O WSPÓŁPRACY

I. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Niniejsze Ogólne Warunki umów o współpracy regulują zasady i warunki współpracy stron w ramach zawartej przez nie umowy o współpracy. 

Niniejsze Ogólne Warunki Umów o współpracy stanowią integralną część każdej umowy
o współpracy zwieranej pomiędzy Zleceniodawcą i Partnerem. Przyjmuje się, iż Partner zawierając z Zleceniodawcą umowę o współpracy  lub przystępując do realizacji wynikających z niej zobowiązań zaakceptował postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Umów.

§ 2.

Użytym w treści niniejszych Ogólnych Warunków Umów określeniom nadaje się następujące znaczenie:

Klient- kontrahent, na rzecz którego Zleceniodawca wykonał usługę rozliczenia uzyskanych przez niego dochodów, w tym dochodów uzyskanych za granicą w wyniku działań Partnera,

Pracownik- osoba zatrudniona przez Partnera na podstawie umowy o pracę lub z którą Partner zawarł umowę cywilnoprawną lub osoba skierowana przez Partnera do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego; 

Okres Rozliczeniowy – rozliczany miesiąc kalendarzowy, rozpoczynający się pierwszego, a kończący się ostatniego dnia miesiąca; 

Ogólne Warunki Umów – niniejsze „Ogólne Warunki Umowy” określające zasady i warunki współpracy Stron,

Strony- Zleceniodawca i Partner łącznie; 

Umowa – Umowa o współpracy zawarta pomiędzy Zleceniodawcą i Partner;

Usługa- świadczona przez Zleceniodawcę usługa polegająca na rozliczaniu osób fizycznych
z uzyskanych dochodów, w tym dochodów uzyskanych za granicą;

Zleceniodawca- Brainwork Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000406576, NIP 5070090821, REGON101335113;

Partner- podmiot, z którym Zleceniodawca zawarł Umowę;

Zestawienie- oświadczenie Zleceniodawcy zawierające informacje o ilości Klientów na rzecz, których w wyniku działań Partnera Zleceniodawca wykonał Usługę w danym Okresie Rozliczeniowym oraz wysokości otrzymanego przez Zleceniodawcę z tego tytułu wynagrodzenia.

II. 

ZASADY WSPÓŁPRACY STRON  

§ 3

 1. Na podstawie łączącej Strony Umowy Partner zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu pozyskanie klientów dla Zleceniodawcy. 
 2. W ramach wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Partner zobowiązuje się
  do informowania, w szczególności, lecz nie wyłącznie osób będących jego pracownikami
  o prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności polegającej na świadczeniu Usług przez oraz rekomendowania takim osobom, aby skorzystały z Usług świadczonych przez Zleceniodawcę. 
 3. Wybór sposobu podejmowania przez Partnera działań mających na celu wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy oraz ich forma leży po stronie Partnera, z tym jednak zastrzeżeniem, że Partner zobowiązany jest stosować się do wszelkich wskazań
  i poleceń Zleceniodawcy związanych z wykonywaniem Umowy. 
 4. Partner zobowiązuje się do wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy
  z należytą starannością oraz dbałością o interes Zleceniodawcy. 
 5. W celu należytego wykonywania Umowy Strony zobowiązują się utrzymywać stały kontakt ze sobą oraz dostarczać sobie wzajemnie wszelkie niezbędne do jej wykonania informacje, dokumenty, materiały w uzgodnionym terminie, osobiście lub pocztą elektroniczną, w tym także wyniki podejmowanych w ramach umowy przez Partnera działań – jeżeli Strony uznają to wspólnie za konieczne. Niniejsze zobowiązanie obejmuje także obowiązek Partnera do dostarczania Zleceniodawcy wszelkiego rodzaju sprawozdawczości dotyczącej wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy bądź innych czynności podejmowanych przez Partnera – adekwatnie do bieżących uzgodnień Stron.
 6. Partner nie jest uprawniony do składania w imieniu Zleceniodawcy oświadczeń woli, ani zawierania w jego imieniu wiążących umów. 

 III.

WYNAGRODZENIE 

§ 4

 1. Z tytułu wykonania zleconych w ramach Umowy czynności Partnerowi przysługuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne w wysokości wynikającej z Umowy (dalej „Wynagrodzenie”). 
 2. Wynagrodzenie przysługiwać Partnerowi wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:
 1. Zleceniodawca otrzymał od Klienta zlecenie wykonania na jego rzecz Usługi w wyniku działań Partnera, 
 2. Zleceniodawca otrzymał wynagrodzenie za wykonaną na rzecz Klienta Usługę. 
 1. Ustalenie łącznej wysokości Wynagrodzenia Partnera za dany Okres Rozliczeniowy  nastąpi w oparciu o  sporządzone i przekazane Partnerowi przez Zleceniodawcę Zestawienie. Zleceniodawca zobowiązany jest przedstawienia Partnerowi Zestawienia w terminie do 5go dnia miesiąca następującego  po upływie danego Okresu Rozliczeniowego. 
 2. Partnerowi przysługuje prawo do przedstawienia uwag co do danych zawartych
  w Zestawieniu w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. W przypadku nieprzedstawienia przez Partnera  uwag do Zestawienia we wskazanym w zdaniu poprzedzającym terminie uważane będzie ono za w pełni zaakceptowane przez Partnera i stanowiące podstawę do wystawienia faktury VAT. 
 3. W przypadku uznania przedstawionych przez Partnera uwag do Zestawienia za zasadne Zleceniodawca przedłoży poprawioną wersję Zestawienia. W przypadku, gdy Zleceniodawca stwierdzi, że nie uznaje uwag Partnera przedłoży on oświadczenie, które uwagi Partnera uważa za niezasadne i na jakiej podstawie. 
 4. Partner będzie wystawiał faktury VAT w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego, którego wynagrodzenie będzie dotyczyło. Podstawę do wystawienia faktury VAT przez Partnera stanowi wyłącznie sporządzone przez Zleceniodawcę Zestawienie. 
 5. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu, po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego, po przedłożeniu przez Partnera  faktury VAT wystawionej zgodnie z ustaleniami, o których powyżej w terminie 14  dni od dnia doręczenia faktury VAT Zleceniodawcy, przelewem na rachunek bankowy Partnera wskazany w treści faktury VAT.

IV.
POUFNOŚĆ

§ 5

 1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych
  w związku z realizacją zawartej przez nie Umowy. Informacje poufne obejmują swoim znaczeniem w szczególności informacje, materiały i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony rozumiane jako niedostępne do wiadomości publicznej informacje o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym, a także inne informacje, które posiadają wartość gospodarczą, niezależnie od formy ich przekazania czy uzyskania  tj. na piśmie, drogą elektroniczną lub drogą ustnego przekazu przez Stronę lub upoważnioną osobę (dalej „Informacje Poufne”). 
 2. Obowiązek zachowania w poufności Informacji Poufnych obejmuje w szczególności zakaz ich udostępniania osobom trzecim (rozumianych jako podmioty inne niż Zleceniodawca
  i Partner), a także ich wykorzystania przez którąkolwiek ze Stron lub osoby trzecie
  w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
 3. Obowiązek zachowania w poufności Informacji Poufnych obowiązuje zarówno
  w czasie obowiązywania współpracy Stron,  jak i przez okres 2 lat od dnia zakończenia współpracy.
 4. Partner zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich okoliczności, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem Umowy, chyba że Zleceniodawca zwolni go pisemnie z tego obowiązku lub gdy ujawnienie ich jest wymagane przez stosowne przepisy prawa – w szczególności w razie stosownych żądań przedstawionych przez prokuraturę, policję, sądy bądź uprawnione organy władzy publicznej.  

§ 6

 1. Partner zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania niniejszej Umowy nie będzie nawiązywał współpracy, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie z podmiotami prowadzącymi działalność konkurencyjną wobec Zleceniodawcy, przez co Strony rozumieją w szczególności działalność w dziedzinie rozliczania osób fizycznych z uzyskanych przez nich dochodów,
  w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie dochodów uzyskanych za granicą, na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, w tym w szczególności umowy o współpracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło na własny lub cudzy rachunek lub jako wspólnik spółek cywilnych, osobowych lub kapitałowych, a także poprzez uczestnictwo w spółkach cywilnych, osobowych, kapitałowych lub innych podmiotach będących przedsiębiorcami.
 2. Partner zobowiązuje się także, że w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, nie będzie zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni informował lub rekomendował Pracownikom lub jakimkolwiek innym osobom trzecim usług świadczonych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Zleceniodawcy, w tym w szczególności obejmującą rozliczanie dochodów uzyskanych przez osoby fizyczne za granicą.
 3. W przypadku naruszenia przez Partnera któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w ust. 1 lub 2 powyżej Partner zapłaci Zleceniodawcy karę umowną
  w wysokości 20 000,00 zł (dwudziestu tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia. 
 4. Zleceniodawcy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 

V.

DOKONYWANIE ZMIAN

 § 7

 1. Zleceniodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Umów.
 2. Zmiana Ogólnych Warunków Umów dokonywana jest przez jednostronne oświadczenie Zleceniodawcy w formie jednej z wybranych przez niego, tj. na piśmie lub w formie komunikatu drogą elektroniczną poprzez oświadczenie złożone pocztą elektroniczną na wskazany w Umowie adres email Partnera lub poprzez zamieszczenie zmienionych Ogólnych Warunków Umów na stronie internetowej Zleceniodawcy www.quicktax.pl/owu
 3. Zmiana Ogólnych Warunków Umów dokonana według zasad określonych powyżej nie stanowi zmiany Umowy oraz nie wymaga pisemnego aneksu do Umowy.
 4. Zmienione Ogólne Warunki Umów obowiązują i tym samym wiążą Partnera od wskazanej przez Zleceniodawcę daty ich obowiązywania. 

VI.

SIŁA WYŻSZA

 

§ 8

 1. Żadna ze Stron nie poniesie odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy nastąpi na skutek działania siły wyższej. 
 1. Strony wspólnie ustalają, że Siła wyższa będzie oznaczała zdarzenia zewnętrzne, na które Strony Umowy nie mają wpływu, uniemożliwiające wykonanie zobowiązań wynikających
  z Umowy, których nie można było przewidzieć i których nie dało się uniknąć nawet
  w przypadku dołożenia przez strony najwyższej staranności,  w szczególności takie, jak: wojna, rozruchy, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja, epidemia, decyzje organów państwowych, na których zaistnienie jest całkowicie niezależne od którejkolwiek ze  Stron. 
 1. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Strona dotknięta natychmiast, jednak nie dłużej niż w terminie do 7 dni od dnia jej wystąpienia, poinformuje pisemnie drugą Stronę i obie Strony dokonają uzgodnienia w celu ustalenia dalszego wspólnego postępowania.

VII.

OBOWIĄZYWANIE UMOWY

§ 9

 1. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem
  1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Zleceniodawca jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Partnera któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Umowy. 
 3. Zleceniodawcy przysługuje prawo do zawieszenia wykonywania Umowy jednorazowo bądź
  w kilku okresach, jednak na łączny okres nie dłuży niż 30 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni uznanych za wolne od pracy i święta) w roku kalendarzowym. Zawieszenie nastąpić może wyłącznie na mocy jednostronnego, pisemnego oświadczenia Zleceniodawcy.  Za okres zawieszenia Umowy Partnerowi nie przysługuje wynagrodzenie. 

VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 10

 1. Wszelkie zmiany Umowy oraz oświadczania Stron składane w jej wykonaniu, a także jest rozwiązanie i wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności,
  z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.
 2. Strony zgodnie postanawiają, iż przeniesienie przez na osobę trzecią wszelkich praw (w tym wierzytelności), obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
 3. Postanowienia niniejszych OWU stanowią integralną cześć wszystkich Umów zawieranych przez Zleceniodawcę, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią  Umowy, a treścią niniejszych PWU zastosowanie znajdują postanowienia Umowy. Odstąpienie przez Strony od stosowania
  w nawiązanej przez nich współpracy (niezależnie od formy jej nawiązania) postanowień niniejszych OWU wymaga oświadczenia Zleceniodawcy o wyrażeniu zgody na takie odstąpienie
  w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://asmo.quicktax.pl

Administratorem strony jest Brainwork Sp. z o.o., ul. Staromiejska 6/10B, 40-013 Katowice.

Kontakt z administratorem strony e-mail: kontakt@quicktax.pl

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator - administratorem strony jest Brainwork Sp. z o.o., ul. Staromiejska 6/10B, 40-013 Katowice.

2. Strona - strona internetowa dostępna pod adresem https://asmo.quicktax.pl

3. Użytkownik - każdy osoba, która korzysta ze strony (punkt 3 § 1).

§ 2
Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na stronie, takich jak formularz zapisu do systemów mailowego i formularza kontaktowego.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularzy zapisu na otrzymywanie maili od administratora strony są przetwarzane w celu przesyłania Użytkownikowi informacji w zagadnieniach związanych z działalnością strony oraz zbierania opinii użytkowników w celu dalszego rozwoju strony.

4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

6. Administrator nie udostępnia ani nie odsprzedaje przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, możliwość usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularzy, przekazywane są do firmy H88 S.A ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w tej firmie. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z serwerów firmy H88 S.A ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.

11. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • Hosting - H88 S.A ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań ? Serwer wykorzystywany do utrzymania strony.

§ 3
Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora. Każda współczesna przeglądarka potrafi wykonać operacje usunięcia cookie dla określonej domeny.

5. Administrator informuje Użytkownika, że pliki cookie również służą do poprawy wydajności strony i analizy zachowań na stronie.

§ 4
Inne technologie

1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • Google Analitycs ? w celu analizy statystyk Strony oraz działań marketingowych i remarketingowych

§ 5
Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

§ 6
Inne uwagi

1. Administrator informuje, iż dokłada wszelkich starań, aby zachować wysoki poziom zabezpieczeń urządzeń z których wykorzysta do komunikacji między urządzeniem końcowym (komputer, telefon) a serwerem.

2. Administrator wykorzystuje w celu ochrony przed niepowołanym dostępem program do ochrony urządzeń końcowych Antywirus "clamav - https://www.clamav.net" oraz Firewall oparty jest na "iptables" i "ipset".

3. Wszelkie hasła dostępowe do serwera są zabezpieczone i zaszyfrowane, a komunikacja odbywa się poprzez bezpieczny protokół SFTP z wykorzystaniem kluczy szyfrujących całą komunikacje.

4. Komunikacja między Użytkownikiem a Stroną odbywa się poprzez protokół szyfrowany SSL.

 

Polityka prywatności i cookies jest ważna od 10.04.2020 r.

Dostosowanie strony internetowej do wymogów RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych Klientów spółki Brainwork Sp. o.o.

W związku z rozpoczęciem stosowania, od dnia 25 maja 2018r., przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) poniżej przekazujemy informacje spełniając tym samym obowiązek informacyjny zgodnie z art.13 ust.1 i 2 RODO.

Informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana* danych osobowych, związanych z procesem sprzedaży usług jest  Brainwork Spółka z o. o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ulicy Zwycięstwa 14/105.

Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować:

1. pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy,

2. mailowo na adres rodo@brainwork24.pl

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się poprzez email: rodo@brainwork24.pl lub na adres siedziby Administratora.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utrata, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Ponadto, informujemy, iż:

1. Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania, zachowania lub realizacji umów i porozumień pomiędzy Państwem a naszą firmą, prowadzenia akcji marketingowych, obsługi Państwa zleceń i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych stanowią, zgodnie z RODO:

1.1. art.6 ust.1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy np. wstępna wycena zlecenia, zawarcie umowy, obsługa logistyczna, obsługa reklamacji itp.;

1.2. art.6 ust.1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawno-podatkowych ciążących na Administratorze,

1.3. art.6 ust.1 lit. f) - dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych (tj. marketingu produktów i usług Administratora), statystycznych i do analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby oraz w innych prawnie uzasadnionych celach, związanych z prowadzeniem przez firmę działalności gospodarczej w tym dochodzenia roszczeń i windykacji należności,

1.4. art.6 ust.1 lit. a) - jeśli Pan/Pani wyrazi stosowną  zgodę - także do celów przesłania informacji handlowej, w celach marketingowych, w formie określonej w klauzuli zgody (elektronicznej, telefonicznej).

2.    Pani/Pana* dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji, wskazanych w pkt.1, celów:

2.1. w zakresie realizacji postanowień umów, porozumień lub innych ustaleń z nich wynikających, przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas ich obowiązywania, a po ich wygaśnięciu nie dłużej niż do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń z nich wynikających a przewidzianych przepisami prawa;

2.2. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa , w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych , nie dłużej jednak niż przez okresy przewidziane odpowiednimi przepisami prawa;

2.3. w celach statystycznych, archiwizacyjnych i innych niż poprzednio wymienionych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora nie dłużej niż wynika to z celu takiego działania;

2.4. na potrzeby przesyłania informacji handlowej czy w celach marketingowych o ile wyraził/a Pan/Pani na to zgodę, będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia w/w zgody lub odpadnięcia celu ich przetwarzania.

Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

3.    Jako podmiot gospodarczy , prowadzący działalność usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy np. w zakresie infrastruktury informatycznej lub bieżących spraw, dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorstwa Państwa dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom :

3.1. naszym kontrahentom, którzy współpracują z nami w realizacji celów wskazanych w pkt .1;

3.2. upoważnionym przez Administratora pracownikom/współpracownikom spółki;

3.3. innym podmiotom gospodarczym, współpracującym z Administratorem przy realizacji usług;

3.4. dostawcom usług zaopatrującym firmę w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie przez firmę usług oraz zarządzanie nią (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, kurierskich czy pocztowych) ;

3.5. dostawcom usług prawnych i doradczych, w tym wspierających firmę w dochodzeniu ewentualnych roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne);

3.6. Pani/Pana* dane osobowe mogą być udostępniane do urzędu skarbowego oraz innych podmiotów określonych przepisami prawa .

Informujemy, iż podmioty, które na nasze zlecenie dokonują przetwarzania danych osobowych działają na mocy i

w oparciu o umowy powierzenia (zgodnie z art.28 RODO).

4.      W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana* danych osobowych, przysługują Pani/Panu*:

4.1. Prawo dostępu do treści danych, w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych)- art.15 RODO,

4.2. Prawo do sprostowania danych - art. 16 RODO;

4.3. Prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;

4.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - art.18 RODO;

4.5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych- art. 21 RODO;

4.6. Prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO,

5.      Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu* prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony

 Danych Osobowych.

6.    Administrator Danych Osobowych informuje, iż w procesie przetwarzania danych korzysta z profilowania z wykorzystaniem własnych systemów informatycznych (baza CRM). Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Pani/Pana* danych osobowych w celu analizy Pani/Pana* preferencji (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy określać , którą naszą ofertą może być Pani/Pan* najbardziej zainteresowany).

7.     W dowolnym momencie, niezależnie od praw wymienionych w pkt.4, może Pani/Pan* wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana* danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego . Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu, bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem .

8.     W szczególnych sytuacjach może Pani/Pan* w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pani/Pana* danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu Pani/Pana* wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:

8. 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw, wolności, lub

8.2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń .

9.    Z uprawnień wynikających z pkt.4, 7 i 8 możecie Państwo skorzystać kontaktując się z Administratorem Danych Osobowych pisemnie (za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy) lub elektronicznie na adres rodo@holandia.org

10.  Podanie przez Panią/Pana* danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania i realizacji łączących nas umów bądź zleceń dotyczących np. sprzedaży usług . Podanie przez Panią/Pana* danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa.

11.  Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego , który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.